نویسنده = محسن نظری
بررسی رفتار خرید اجتماعی مد در بازار پوشاک تهران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 173-190

مریم کریمی داویجانی؛ محسن نظری؛ محسن نظری؛ محمدرحیم اسفیدانی


بررسی ادراک مشتریان از واحد پولی و تاثیر آن بر حساسیت قیمتی مشتریان

دوره 3، شماره 1، مرداد 1392، صفحه 119-138

محسن نظری؛ احمد قدس الهی؛ شهرزاد شهریوری