1. ارائه مدل برند سازی برای خرده فروشی های اینترنتی با استفاده از روش کیفی تئوری داده بنیاد

رضا شفیعی؛ امیر اخلاصی؛ فهیمه انصاری

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 188-167

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2016.20672

چکیده
  پژوهش حاضر با توجه به رشد سریع فعالیت های خرده فروشی های اینترنتی در فضای کسب و کار داخلی کشور، و در راستای کمک به موفقیت بیشتر این نوع کسب و کار ها در عرصه برند سازی انجام شده است. هدف نهایی پژوهش ارائه مدلی جهت برند سازی خرده فروشی های اینترنتی با توجه به ساختار کسب و کار مجازی در کشور صورت پذیرفته، تا از این طریق بتواند نیازهای رو به ...  بیشتر