1. ارایه مدل نظری آمیخته بازاریابی برای توسعه صنعت گردشگری ایران با استفاده از روش تحقیق آمیخته

محمد پیاهور؛ مهدی کریمی زند؛ غلامرضا عسگری تومار کندی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2020.122062.2062

چکیده
  پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته (کمّی و کیفی) به دنبال شناسایی عناصر آمیختة بازاریابی و درنهایت طراحی مدل آمیختة بازاریابی برای توسعة صنعت گردشگری کشور ایران است. جامعة پژوهش در بخش کیفی، خبرگان حوزة بازاریابی گردشگری و در بخش کمّی مدیران، کارشناسان، هتلداران و افراد مطلع در حوزة بازاریابی صنعت گردشگری است. برای تجزیه و ...  بیشتر