1. بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار با نقش میانجی ظرفیت نوآوری(مطالعه موردی: شرکت سایپا استان مازندران)

زین العابدین رحمانی؛ زین العابدین رحمانی؛ ملیحه رضایی

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی ، زمستان 1394، ، صفحه 133-146

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار با نقش میانجی ظرفیت نوآوری است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و کارشناسان شرکت های تابعه سایپا در استان مازندران است که 171 نفر از بین مدیران و کارشناسان این شرکت ها جهت تکمیل پرسشنامه در این ...  بیشتر