1. بررسی نفوذ نسبی کودکان در تصمیمات خرید خانواده‌های ایرانی

نازنین پیراسته؛ معصومه حسین‌زاده شهری

دوره 4، شماره 1 ، تابستان 1393، ، صفحه 172-153

چکیده
  تغییرات اخیر اجتماعی و تکنولوژیکی، باعث افزایش نفوذ کودکان هم در تصمیمات خرید والدین و هم به طور کلی در فرایند تصمیم‌گیری خانواده شده است. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی نفوذ نسبی کودکان در تصمیم‌گیری‌های خرید خانواده‌های ایرانی می‌باشد. در این راستا ادراک کودکان از نفوذ نسبی خود و ادراک مادران از نفوذ نسبی فرزندانشان با در نظر ...  بیشتر