1. تأثیر راهبردگرایی بر عملکرد کسب و کار با میانجی‌گری قابلیت‌های بازاریابی؛ مطالعة موردی: شعبه‌های بانک مهر اقتصاد استان اصفهان

محمد حسن احمدزاده فرد؛ محمود غلامی کرین؛ علی تقوی؛ امیر صادقی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 87-104

http://dx.doi.org/10.22108/nmrj.2018.107552.1466

چکیده
  فعالیت‌های بازاریابی و تدوین راهبردها از گرایش‌های راهبردی تأثیر می‌پذیرند. راهبردگرایی به ‌طور خودکار باعث عملکرد بهتر نمی‌شوند؛ بلکه نیازمند برخی توانمندی‌ها و منابع است که در راستای آن عمل کند. قابلیت‌های بازاریابی، فرایندی است که در به کارگیری دانش، مهارت و منابع سازمان برای ایجاد ارزش افزودة کالاها و خدمات، برآوردن تقاضاهای ...  بیشتر

2. تبیین ارتباط بین ویژگی های محصول، تجربه مشتری و ارزش ویژه برند با تصمیم خرید و وفاداری به برند تلفن همراه در شهرستان اهواز

امیر فارسی راد؛ محمود غلامی؛ نبی اله دهقان

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 103-120

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی رابطه و برهم کنش متغیرهای ویژگی های محصول، تجربه مشتری و ارزش ویژه برند با تصمیم خرید و وفاداری به برند محصول تلفن همراه از دیدگاه مصرف کنندگان شهرستان اهواز صورت گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی بوده که جهت جمع آوری داده ها از روش پیمایشی و جهت تحلیل داده ها، از روش همبستگی استفاده نموده است. جامعه آماری ...  بیشتر