نویسنده = سید حمید خداداد حسینی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی گرایش مثبت به محصولات داخلی و عوامل مؤثر بر آن در طبقات محصولی؛ دو مورد خودرو و برنج

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 129-148

10.22108/nmrj.2019.115999.1675

محمود حسن زاده؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اصغر مشبکی؛ پرویز احمدی


2. تحلیل خوشه‌ای مشتریان در خرید علّی بر اساس نوع محصول انتخابی

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 75-96

10.22108/nmrj.2018.105503.1351

مصطفی شغایی فلاح؛ سید حمید خداداد حسینی؛ آناهیتا خرمی بنارکی؛ علی علیزاده زوارم


4. تأثیر ابعاد بصری تبلیغات محیطی مجتمع های تجاری بر آگاهی از برند، ترجیح برند و وفاداری مشتریان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-24

10.22108/nmrj.2017.21265

علیرضا بخشی زاده؛ اسداله کردنائیج؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ پرویز احمدی


7. بررسی اثر نواهنگ بر خرید فروشگاهی:بررسی نقش مدت زمان ماندگاری مشتری در فروشگاه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 69-86

علیرضا مسیبی؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ سید حمید خداداد حسینی