1. بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار با نقش میانجی ظرفیت نوآوری(مطالعه موردی: شرکت سایپا استان مازندران)

زین العابدین رحمانی؛ زین العابدین رحمانی؛ ملیحه رضایی

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی ، زمستان 1394، ، صفحه 133-146

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار با نقش میانجی ظرفیت نوآوری است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و کارشناسان شرکت های تابعه سایپا در استان مازندران است که 171 نفر از بین مدیران و کارشناسان این شرکت ها جهت تکمیل پرسشنامه در این ...  بیشتر

2. بررسی رابطه ی بین اثربخشی استفاده از فرآیند مدیریت دانش با کارافرینی سازمانی در بخش خدمات عمومی

ملیحه رضایی فرح آبادی؛ زین العابدین رحمانی

دوره 4، شماره 3 ، بهار 1393، ، صفحه 211-230

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین اثربخشی استفاده از فرآیند مدیریت دانش با کارافرینی سازمانی انجام شده است.جامعه آماری پژوهش بخش خدمات عمومی استان گلستان می باشد که 320 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.روش جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه بوده و تجزیه و تحلیل آماری هم به وسیله ی نرم افزار اس پی اس اس و به روش همبستگی پیرسون و ...  بیشتر