نویسنده = Majid Esmaeilpour
تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری به برند به واسطة اعتبار برند (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران، شهر بوشهر)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 57-76

10.22108/nmrj.2018.106183.1392

مجید اسماعیل پور؛ امراله صیادی؛ مرضیه دلواری؛ سولماز موسوی شورگلی


تاثیر مسئولیت اجتماعی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 79-94

10.22108/nmrj.2016.20655

مجید اسماعیل پور؛ صاحبه برجویی


بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد کیفیت رابطه از دیدگاه مشتریان صنعت بیمه ایران

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، اسفند 1394، صفحه 29-44

مریم سعادت علیزاده؛ مجید اسماعیل پور؛ مجید اسماعیل پور


بررسی تاثیر بازار محوری بر نگرش‌های شغلی(مطالعه: بانک‌های تجاری شهر بوشهر)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 149-166

منیجه بحرینی زاده؛ مجید اسماعیل پور؛ عیسی شهنیایی