1. مدلی برای تبیین وفاداری مشتریان بر اساس ارزش ویژه و رضایت مشتری: مطالعه‌ی صنعت خدمات تلفن همراه ایران در بوشهر

لیلا توسلی؛ منیجه بحرینی زاده

دوره 3، شماره 3 ، زمستان 1392، ، صفحه 21-38

چکیده
  رشد شرکت‌های مخابراتی در سطح جهان و بلوغ بازارهای این گونه خدمات، مدیریت وفاداری مشتریان را به یکی از دغدغه‌های اساسی در این شرکت‌ها تبدیل نموده است. پژوهش حاضر به دنبال آن است که الگویی برای وفاداری مشتریان خدمات تلفن همراه از طریق ارزش‌های ویژه و رضایت مشتری ارائه نماید و بتواند در جهت خدمات بهتر اپراتورهای تلفن همراه گام بردارد. ...  بیشتر