دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 33، تابستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. کاوش الگوهای پویایی مشتریان در صنعت بانکداری

صفحه 0-0

10.22108/nmrj.2019.116106.1670

عبدالرضا مصدق؛ امیر البدوی؛ محمد مهدی سپهری؛ بابک تیمورپور


5. مدلی برای فراوانی استفاده از خدمات بانکداری همراه

صفحه 0-0

10.22108/nmrj.2019.116352.1689

پیمان متقی؛ محمدحسن ملکی؛ هوشنگ عاشقی اسکوئی؛ فاطمه شریفی؛ سید رسول صادقی