آمار و ارقام

گزارش آماری مقالات نشریه  تحقیقات بازاریابی نوین  در سال 98

تعداد مقاله

متوسط زمان تا اولین اقدام

متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری

متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری

متوسط تعداد داوری

متوسط زمان داوری

متوسط زمان پذیرش

درصد پذیرش

299 مقاله

7 روز

76 روز

217 روز

2

41 روز

277 روز

189%