تحقیقات بازاریابی نوین (NMRJ) - فرایند پذیرش مقالات