فرایند پذیرش مقالات

پس از ارسال مقاله توسط نویسنده، مقاله توسط دبیر علمی نشریه مورد بررسی اولیه قرار می گیرد.

در بررسی اولیه مقاله به طور کلی از نظر محتوا، موضوع، تکرای بودن مقاله، جدید بودن موضوع، روش تحقیق و ... چک می شود. سپس اگر مورد تأیید قرار نگیرد در همان مرحله اول رد می شود و در صورت تأیید وارد مرحله داوری قرار می گیرد.

قبل از مرحله داوری، مقاله در وضعیت پرداخت هزینه داوری ( مبلغ 100 هزار تومان )  به نویسنده ارسال می شود و پس از پرداخت هزینه، مقاله به داوران ارسال می شود.

داوری مقالات حدود 5 الی 6 ماه و در بعضی مواقع زمان طولانی تر انجام می شود.

پس از تأیید داوران مقاله برای انجام اصلاحات به نویسنده ارسال می شود. پس از بازگشت برای داوری نهایی ارسال می شود.

در این مرحله مقاله توسط اعضای هیئت تحریریه برای چاپ در شماره های مجله مورد بررسی قرار می گیرد.

پس از تأیید یئت تحریریه با پرداخت هزینه پذیرش ( مبلغ 250 هزار تومان ) مقاله چاپ خواهد شد.