تحقیقات بازاریابی نوین (NMRJ) - بانک ها و نمایه نامه ها