تماس با ما

 شماره تماس:37934125(31)98+

 دورنگار:37933194(31)98+

 پست الکترونیک: nmrj@res.ui.ac.ir

 ایمیل رسیدگی به پیشنهادت، انتقادات و شکایات: Journals@res.ui.ac.ir

 آدرس: دانشگاه اصفهان، سازمان مرکزی، طبقه سوم-اداره انتشارات - دفتر مجلات


CAPTCHA Image