دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 37، تابستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. ادراک مشتریان از منافع رابطه در مراحل مختلف چرخۀ عمر رابطه

صفحه 1-20

10.22108/nmrj.2020.122530.2095

صمد عالی؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ وحیدرضا میرابی؛ شهرام زارع


4. طراحی مدل اثرگذاری دانش مشتری بر عملکرد شرکت با استفاده از نظریة داده‌بنیاد

صفحه 63-84

10.22108/nmrj.2020.119377.1894

سید دانیال بیدگلی؛ محمدصالح اولیاء؛ محمدتقی عیسایی؛ محمد حسین ابویی