دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 36، بهار 1399 
8. بررسی تأثیر تصویر قیمتی و رسانة اجتماعی بر قصد خرید مشتری

صفحه 147-168

10.22108/nmrj.2020.119732.1924

محمدرضا حمیدی زاده؛ مریم اخوان خرازیان؛ جواد غفاری فیض‌آبادی؛ نیما حسن‌زاده سرهنگی