دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 32، بهار 1398 

مقاله پژوهشی

2. قیمت‌گذاری راهبردی و اثر آن بر عملکرد شرکت

صفحه 1-14

10.22108/nmrj.2019.106390.1424

حسین بلوچی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ داود فیض؛ طهمورث حسنقلی پور