دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 29، تابستان 1397، صفحه 1-216 

مقاله پژوهشی

12. طراحی و تبیین مدل بازاریابی داخلی مناطق آزاد ایران

صفحه 181-198

10.22108/nmrj.2018.106981.1428

سهیلا زرین جوی الوار؛ محمد محمودی میمند؛ ابراهیم آلبو نعیمی؛ محمود سمیعی نصر