دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 28، بهار 1397، صفحه 1-130 
6. تحلیل خوشه‌ای مشتریان در خرید علّی بر اساس نوع محصول انتخابی

صفحه 75-96

10.22108/nmrj.2018.105503.1351

مصطفی شغایی فلاح؛ سید حمید خداداد حسینی؛ آناهیتا خرمی بنارکی؛ علی علیزاده زوارم