دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 21، تابستان 1395 (21) 
4. تأثیر عوامل شناختی و احساسی بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری

صفحه 54-37

10.22108/nmrj.2016.20665

عبدالهادی درزیان عزیزی؛ راضیه فعلی؛ فرج اله رحیمی؛ ادریس محمودی


12. تدوین مدل رفتار هوادار در حمایت گری ورزشی

صفحه 202-189

10.22108/nmrj.2016.20673

محمدرضا کریمی؛ مهدی طالب پور؛ علیرضا حدادیان