دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1394 
3. تاثیر قصد تحریم بر تصمیم خرید در پرتو سبک تصمیم گیریِ مصرف کننده

صفحه 35-54

محمدرضا خوش نشین لنگرودی؛ حبیب اله طاهرپور کلانتری؛ محمدرضا حمیدی زاده


11. پژوهشی پیرامون برندهای دوقطبی در بازار گوشی تلفن همراه ایران

صفحه 183-198

سید آرمان راستاد؛ آزاده امتی؛ آرمان احمدی زاد