دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، بهار 1393 
1. بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه ابعاد نوآوری

صفحه 1-24

محمداسماعیل انصاری؛ علیرضا شیروانی؛ علیرضا شیروانی؛ بهنام حکمی شلمزاری


2. بررسی اثر تمایز و پرستیژ برند بر وفاداری مشتری به واسطه هویت‌یابی مشتری با برند

صفحه 1-16

شیرین فیض محمدی؛ فریبرز رحیم نیا؛ آذر کفاش پور؛ آذر کفاش پور؛ فریبرز رحیم نیا؛ شیرین فیض محمدی


12. پدیدار شناسی در مطالعات مصرف کننده

صفحه 107-132

احمد قدس الهی؛ امیررضا روحانی؛ طهمورث حسنقلی پور