دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1391 
3. بررسی تاثیر تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌ای بر وفاداری مشتریان از منظر مشتریان شرکت ایرانسل

صفحه 44-62

محمد حقیقی؛ حسن حسینی؛ حامد اصغریه اهری؛ ابوالفضل آرین؛ علی دریکنده


8. ابعاد شخصیتی تست مایرز-بریگز (MBTI) و تمایل خرید مشتریان

صفحه 151-165

محمد محمودی میمند؛ حمیدرضا وزیرزنجانی؛ مریم خلیلی یادگاری