اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان

3 عضو هیئت علمی دانشگاه سراسری سمنان

4 دانشجو دکترا

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر طراحی اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی برای شرکت‌های کوچک و متوسط می‌باشد. روش تحقیق مورد استفاده در تحقیق حاضر ترکیبی (کیفی-کمی) است. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های کوچک و متوسط شهر تهران می‌باشند که سابقه فعالیت در بازارهای بین‌المللی را دارند. نمونه آماری نیز خبرگان و اساتید آشنا با موضوع تحقیق و مدیران با سابقه شرکت‌های کوچک و متوسط می‌باشند که از فن گلوله برفی برای تعیین خبرگان استفاده شده است. در فاز کیفی از روش داده بنیاد استفاده شده است. در مجموع 126 کد در قالب جمله، شبه جمله و کلمه شناسایی شد که در قالب 24 مفهوم و 7 مقوله دسته بندی شدند. در بخش کمی نیز برای تائید عناصر شناسایی شده در قلمرو اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی، پرسشنامه محقق ساخته که حاصل خروجی بخش کیفی تحقیق بوده در اختیار 130 نفر از مدیران شرکت‌های کوچک و متوسط فعال شهر تهران قرار داده شد. سپس با استفاده از نظر خبرگان عناصر شناسایی شده در قالب اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی طراحی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International marketing ecosystem

نویسندگان [English]

 • Morteza Maleki 1
 • Azim Zarei 2
 • Davod Feiz 3
 • vahid sharafi 4
1 سمنان- دانشگاه سراسری- دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، گروه مدیریت بازرگانی
2 Associate Professor, Business Management, Faculty of Economic, Management and Administrative Sciences, Semnan University
4 دانشگاه سمنان، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری
چکیده [English]

The aim of this study is designed for small and medium enterprises is an international marketing ecosystem. The research method used in this study combined (qualitative-quantitative). The population of this research is Tehran's small and medium companies that have experience in international markets The sample also met experts and professors to the subject and managers of small and medium enterprises are the snowball technique was used to determine the experts. Phase grounded in qualitative methods were used. A total of 126 code in the form of pseudo-sentence and word was detected in 24 of 7 categories were classified. In the quantitative section to confirm the identification elements in the realm of international marketing ecosystem, The resulting output is a qualitative questionnaire survey among 130 executives of small and medium companies were active in Tehran. Then, using expert design elements were identified in the framework of international marketing ecosystem.
Keywords: ecosystem, marketing, international marketing ecosystem, small and medium enterprises.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ecosystem
 • Marketing
 • international marketing ecosystem
 • small and medium enterprises

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398
 • تاریخ دریافت: 24 خرداد 1396
 • تاریخ بازنگری: 26 بهمن 1397
 • تاریخ پذیرش: 12 اسفند 1397