ارائه مدل برند سازی برای خرده فروشی های اینترنتی با استفاده از روش کیفی تئوری داده بنیاد

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

پژوهش حاضر با توجه به رشد سریع فعالیت های خرده فروشی های اینترنتی در فضای کسب و کار داخلی کشور، و در راستای کمک به موفقیت بیشتر این نوع کسب و کار ها در عرصه برند سازی انجام شده است. هدف نهایی پژوهش ارائه مدلی جهت برند سازی خرده فروشی های اینترنتی با توجه به ساختار کسب و کار مجازی در کشور صورت پذیرفته، تا از این طریق بتواند نیازهای رو به رشد در زمینه برند سازی در فضای اینترنتی را پوشش دهد. در این پژوهش برای دست یابی به مدل برند سازی برای خرده فروشی های اینترنتی  از روش کیفی تئوری داده بنیاد استفاده گردیده است، که مبنای اصلی جمع آوری اطلاعات در این روش، انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با افراد مطلع و متخصصین در حیطه موضوعی مورد نظر، است. پس از انجام مصاحبه ها و جمع آوری اطلاعات، کد های بدست آمده در بخش های مختلف، مدل نهایی را به وجود آوردند.  مدل نهایی از مجموع مقوله محوری، شرایط علّی، شرایط مداخله گر، راهبردها و در نهایت پیامد ها و نتایج حاصل از برند سازی تشکیل شده است. هر کدام از این شرایط و عوامل تشکیل دهنده مدل دارای متغیر ها و مقوله هایی هستند، که توجه به آنها موجب تحقق هدف نهایی برند سازی می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

e-retail branding by grounded theory

نویسندگان [English]

  • Reza Shafiee 1
  • Amir Ekhlassi 2
  • Fahimeh Ansari 2
1 University of Tehran,
2 Islamic Azad University- Science and Research Branch
چکیده [English]

After entering the business activities on the online business environment and increasing financial opportunity of this environment, competition between on line companies for maximizing use of resources increased. So most of practitioners in online business scope believe that brand and branding is the best competitive advantage for e-retailers. This has resulted in more attention to branding strategies and principle in cyberspace by e-retailers. This research has been done due to the rapid growth of online retail business in the country of Iran 8.The purpose of this research was to provide a model for online retail branding according to virtual business structure of Iran to supply the rapid growth of online branding. In this study for accessing the model of e-retail branding has been used qualitative method of Grounded theory. The rational for collecting data in this way, is semi-structured interview. This interviews done with key informants from the internet e-retail branding that worked in e-retail store. The method of collecting data from interviews used three way of coding as open Coding, axial and selective coding. After doing these steps the final method gained. In this study interviews continues until theoretical   saturation. In the process of doing this study, try to regard all the circumstances that connected with the central phenomenon of research then with this consideration expressed the final model of e-retail branding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Branding Process
  • E-Retail
  • Branding
  • Grounded Theory