پیش‌بینی ورشکستگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ANN ، ANFIS ،LOGIT

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی نقش کلیدی را در تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی بر عهده دارند. یکی از مهم‌ترین موضوع‌های مطرح شده در زمینه‌ی مدیریت مالی و بازار یابی مالی، این است که سرمایه‌گذاران فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری را از فرصت‌های نامطلوب تشخیص دهندو مدیران مدیریت مالی موثر و کارآمد در تامین منابع مالی داشته باشند. ‌یکی از راه‌های کمک به سرمایه‌گذاران، ارائه‌ی الگوهای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها است. تا به امروز تکنیک‌های مختلفی برای طراحی مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجا که مطالعات اخیر در زمینه‌ی پیش‌بینی ورشکستگی ، بر ایجاد و به‌کارگیری هوش مصنوعی و روش‌های یادگیری ماشینی متمرکز شده است، لذا در پژوهش حاضر به منظور پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها از شبکه‌های عصبی-فازی(ANFIS)و شبکه‌های عصبی مصنوعی(ANN) و رگرسیون لجیت(LR) به عنوان مدل مقایسه‌ای وبرای پیاده‌سازی مدل‌ها، از نرم افزار متلب نسخه 2015 استفاده شده است. نمونه‌ی تحت بررسی شامل 71 شرکت ورشکسته و 74 شرکت سالم می‌باشد که طی یک دوره 5 ساله از سال 1389 الی1394از بورس اوراق بهادر تهران انتخاب شده‌اند.‌یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها، مدل مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی(ANN) نسبت به مدل مبتنی بر شبکه‌های عصبی-فازی(ANFIS) و رگرسیون لجیت(LR) از دقت کلی بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Companies Financial bankruptcy Listed in Tehran Stock Exchange using ANN, ANFIS, LOGIT

نویسندگان [English]

  • Alireza Bahiraie
  • Keyvan Etemadi
  • Amir Gerami asl
Semnan University
چکیده [English]

Banks as the main financial system plays a key role in financing different economic sectors are responsible.One of the most important topics discussed in the area of financial management and financial marketing is investors’ ability to tell favorable investment opportunities from unfavorable ones and managers have effective and efficient financial management of their financial resource. One way to help investors is to present firm’s financial bankruptcy prediction models. So far, different techniques have been used to design this models.As recent studies in the field of financial bankruptcy prediction have focused on creation and application of artificial intelligence and machine learning methods,Adaptive Neural Fuzzy Inference Systems(ANFIS) and artificial neural Network(ANN) and logit regression(LR) are used in the present study as a comparative model and for the implementation of the models,the matlab2015version is used to Companies’ financial bankruptcy prediction.the Sample under study includes71failed companies and74safe companies that were chosen over a period of 5 years from 1389 to 1394. Research Findings suggest that in Companies’ financial bankruptcy prediction, the model based on artificial neural network.has a higher overall accuracy than the model based on,Adaptive Neural Fuzzy Inference Systems and logit regression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prediction
  • Financial bankruptcy
  • Adaptive Neural Fuzzy Inference Systems
  • Artificial Neural Networks
  • logit regression