طراحی و تبیین مدل مکانیزم ها، آثار و پیامد برندسازی داخلی (مورد مطالعه: گروه صنعتی سدید)

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

طبق ادبیات موجود، درونی سازی برند سازمان و بهبود نگرش کارکنان منجر به افزایش سودآوری خواهد شد. به دلیل اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر در پی ارزیابی تأثیر عوامل مؤثر بر ایفای تعهدات کارکنان با رویکرد برند سازی داخلی است و بهبود نگرش کارکنان را عامل میانجی در این رابطه در نظر گرفته است. این مطالعه در گروه صنعتی سدید انجام گرفت و جهت جمع‌آوری داده‌ها از روش مشاهده مستقیم، مطالعه میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شد. ابتدا، روایی محتوایی سؤالات پرسشنامه به کمک استاد راهنما، مدیر آموزش کارخانه لوله و تجهیزات و مصاحبه با مدیران واحد تحقیق و توسعه دفتر مرکزی موردبررسی قرار گرفت. سپس، پرسشنامه‌ها به روش نمونه‌گیری در دسترس میان کارکنان شرکت‌ها و کارخانه‌های گروه صنعتی سدید توزیع شد. در نهایت، از میان پرسشنامه های توزیع شده ۱۹۲ پرسشنامه کامل جمع‌آوری و مورد آزمون قرار گرفت. آزمون مدل مفهومی پژوهش با روش حداقل مربعات جزئی و همبستگی متغیرها و با به‌کارگیری نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS انجام شد. نتایج آزمون حاکی از تاثیر مثبت و معنادار مکانیسم‌های برند­سازی داخلی بر ایفای تعهدات برند توسط کارکنان از طریق تعیین هویت با برند، تعهد به برند و وفاداری نسبت به برند است. این بدان معناست که مدیران ارشد با برنامه‌ریزی در آموزش و بازخوردهای مناسب به کارکنان خواهند توانست منجر به بهبود نگرش آنان و در نهایت سودآوری هر چه بیشتر سازمان شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and determinating mechanisms model, impacts ande output of internal branding (Case Study: Sadid industrial group)

نویسندگان [English]

  • Morteza Soltanee
  • Elnaz Nabizadeh Mamani
  • AmirHossein Mazinani
University of Tehran- Farabi Campus, Qom
چکیده [English]

According to the present literature, internalization of organization's brand and improving employees' attitude will lead to higher profitability. Due to the importance of this issue, the present research assesses the impact of effective factors on employees' implementation of commitments with an internal branding approach and employees' improvement of attitude is considered as an important mediating factor in this regard. This study has been done in Sadid industrial group and direct observation, field study and questionnaire were used in order for data gathering. At first, the content validity of questionnaire's questions was surveyed by supervisor, Director of education of Pipe and Equipment factory. The interview was done with managers of research and development at the central office. Then questionnaires were distributed among employees of corporations and Sadid industrial group factories through available sampling. Finally, 192 questionnaires were gathered and analyzed. Conceptual model was tested by Partial Least Squares and variables correlation test by SPSS and Smart PLS Software. Test results indicate a positive and significant impact of internal branding mechanisms on employees' brand commitment implementation through brand identification, brand commitment and brand loyalty. Thus, senior managers can bring about improvement in employees' attitude and ultimately organization's profitability with educational programming and appropriate feedbacks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Branding
  • Brand Performance
  • Brand Commitment
  • Brand Loyalty
  • brand identification