بررسی تأثیر هویت ملی مصرف کنندگان بر خرید کالاهای خارجی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر پیشینه هویت مصرف کنندگان بر خرید کالاهای خارجی می باشد. خرید محصولات خارجی به واسطه تنوع فرهنگی از هویت ملی تأثیر می پذیرد، پژوهش گر در این تحقیق به دنبال یافتن فرایندهایی روانی است که به طور مؤثر علل تغییر میزان خرید کالاهای خارجی را شرح دهد. در مطالعه حاضر نویسنده به ترسیم مفهومی چند جانبه متشکل از هویت ملی و دو بعد تنوع رابطه افراد و اداراک نسبی از گرایش مصرف کنندگان جهانی و خرید محصولات خارجی پرداخته است. تنوع فرهنگی باعث ایجاد نگرش مثبت و منفی نسبت به گرایشات مصرف کنندگان جهانی می شود. ابزار جمع اوری داده های تحقیق حاضر پرسشنامه بوده که از طریق توزیع بین 158 دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه های سراسری شهر تهران حاصل گردید. نتیجه تحقیق نشان می دهد خرید محصولات خارجی با هویت ملی قوی تر کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the National Identity of Consumers on Foreign Product Purchase

نویسندگان [English]

  • Azam Neghabi
  • Nasser Yazdani
  • mohsen ناظم بکایی
Shahed University
چکیده [English]

Abstract

The Effect of the National Identity of Consumers on Foreign Product Purchase

The aim of this study is investigating the effects of consumer’s identity-related antecedents (national identity) to purchase foreign products. As a mediator diversity of contact affected on purchasing foreign products. This research is seeking mental processes that effectively explain the causes of changes in purchasing foreign products. In this study, the author tries to draw a multilateral concept of national identity, Universal-Diverse Orientation (UDO), and purchasing foreign products. Required Data for this study collected by questionnaire distributed among 158 student of Commercial Management in the State universities of Tehran. The results show purchase foreign products is reduced with a stronger national identity. And Diversity contact and Relativistic Appreciation with b=-.037 and p<.05 in relation to national identity and the purchase of foreign products and opposite effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Identity
  • External Product Purchasing
  • Diversity of contact
  • Relativistic Appreciation