بررسی تاثیر شخصیت مشتری بر شخصیت برند (مورد مطالعه: مصرف کنندگان برند اپل)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران (پردیس فارابیی)

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران (فارابی)

چکیده

امروزه با توجه به رقابت روزافزون شرکتها و سازمانها، انتظارات فزاینده مشتریان و هزینه های هنگفت تبلیغات و سرمایه گذاری، مفهوم شخصیت برند و عوامل موثر بر شکل گیری آن در کانون توجه پژوهشگران بوده است. پژوهش حاضر بر آن است تا شخصیت مشتری را به عنوان یکی از مهمترین و کلیدی ترین عوامل موثر بر شکل گیری شخصیت برند مطرح و تاثیر آن بر شخصیت برند را در قالب یک مدل مفهومی مورد بررسی قرار دهد.این از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، پژوهش توصیفی-پیمایشی است. برای سنجش تاثیر «شخصیت مشتری» بر «شخصیت برند» از دو مدل معتبر و شناخته شده شخصیت برند آکر (1997) و شخصیت مشتری اکلوند (2008) استفاده گردیده است. جامعه آماری این پژوهش، مصرف کنندگان و مشتریان برند اپل در شهر تهران بوده اند که از میان آن ها تعداد 349 پرسشنامه با روش نمونه گیری غیراحتمالی و دردسترس، به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ ها متناسب با نیازآماری از نرم افزار PLS Smart استفاده شده است. یافته های این پژوهش بیانگر این است که نوع ادراک و دریافت افراد از شخصیت برند تحت تاثیر نوع دیدگاهها، نگرشها و شخصیتشان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considering the effect of Human Personality on Brand Personality

نویسندگان [English]

  • Ali Hamidi zadeh 1
  • Mohammad Rahim Esfidani 2
  • Parisa Siasi 3
1 university of tehran (faculty of farabi
2 university of Tehran
3 university of Tehran ( Farabi faculty)
چکیده [English]

- As a matter of fact, nowadays Due to the increasing rate of competition between companies and organizations, high level of customer and consumers’ expectations, increased cost of advertising and investment, the concept of "Brand Personality and all impressive factors affecting that concept", have been considered noticeably . This paper is determined to consider "Human personality" as the most important factors affecting brand personality. Hence, this study has an applied aim and follows an experimental method and its purpose is to identify the relationship between “Brand personality” and “Customer personality”. This designed research model is based on a mixture of Aaker's brand personality (1997) and Ekelund’s customer personality (2008). Content validity and structure of research questionnaires. In order to analyze data derived from questionnaires, proportional to statistical needs Statistical Package for the Social Sciences software (Smart PLS) is used. The hypothesizes of this study is about the existence of any significant relationships between “Customer personality” and “Brand personality”. In regard to the result of all data analysis, all of the hypothesizes except one is approved the main idea of this study. It means the way that people perceived brands is mainly based on the type of their opinions, beliefs and personalities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Personality
  • Blue Personality
  • Customer personality
  • Green Personality
  • Red Personality