بررسی اثر هویت یابی مشتری با برند بر وفاداری به واسطه کیفیت خدمات، اعتماد و ارزش درک شده (مورد مطالعه: هتل پنج ستاره ی همای مشهد)

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه پیام نور مازندران

چکیده

چکیده با توجه به فضای رقابتی موجود در صنعت جهانی هتلداری، راهبرد برند سازی یکی از مهمترین تاکتیک هایی است که می تواند حاشیه ی مطمئنی را برای هتلداران ایجاد کند. به منظور توسعه ی دانش موجود در زمینه ی مدیریت برند، این پژوهش با هدف بررسی اثر هویت یابی برند بر وفاداری مشتریان هتل همای مشهد انجام شده است. بر طبق 8 فرضیه ی این مطالعه ابتدا اثر مستقیم هویت یابی مشتریان با برند را بر وفاداری آنها سنجیده، سپس این اثر را به طور غیر مستقیم و با بکارگیری 3 متغیر مهم تاثیرگذار بر وفاداری یعنی کیفیت خدمات، ارزش درک شده و اعتماد به برند، به عنوان متغیر های میانجی گر مورد تحلیل قرار داده است.. تکنیک تحلیل عاملی تاییدی جهت بررسی روایی سازه و ضریب آلفای کرونباخ جهت سنجش انسجام درونی ابزارها مورد استفاده قرارگرفتند. داده ها از طریق توزیع پرسش نامه میان 400 نفر از مشتریان جمع آوری شد که 386 عدد از آنها معتبر و قابل استفاده بود. تحلیل داده ها با استفاده از الگوی مدل‌یابی معادله‌ی ساختاری (SEM) صورت گرفته است. نتایج اثر مستقیم هویت برند را بر وفاداری مشتریان رد کرده و نشان می دهد که هتل ها علاوه بر ایجاد تعلق در مشتری می بایست دائما در پی ارتقاء سطح خدمات، ارزش درک شده ی مشتری و ایجاد اعتماد در وی باشند، تنها در این صورت است که می توان مشتریان را بخود وفادار کرده و به موفقیت برسند. لازم به ذکر است که ارتقاء کیفیت خدمات مهمترین نقش را برای نیل به این هدف ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining The influence of customer-brand identification on loyalty by the intermediary role of service quality, perceived value and brand trust in Homa hotel of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Alireza Hadadian 1
  • Ali Kazemi 2
  • Shirin Feiz Mohammadi 1
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Payame Noor University- Mazandaran Branch
چکیده [English]

Abstract: According to the current competitive atmosphere in global hotel industries, branding is one of the most important methods that create safety and assurance for hotel owners. In order to develop the existing knowledge of brand management, this research aimed to examine the effect of customer-brand identification (CBI) on customer royalty of Homa hotel of Mashhad. According to 8 hypothesis of this research, first the direct effect of CBI on customer loyalty is evaluated, and then this effect will be determined with 3 more variables as inductors which are service quality, Perceived value and brand trust. Confirmatory factor analysis and Cronbach's alpha coefficient were used to assess validity and the internal consistency of the instrument, respectively. The data is collect by distributing 400 questionnaire and 386 of them were usable. Structural equation modeling was used to test the model. The results reject the direct impact of CBI on customer loyalty and show that making dependency to hotel brand is not enough and the hotel should promote its service quality, the customer's perceived value and their trust constantly and this is their only way to success and creating royalty. Also, it can be mentioned that service quality has the most significant role for achieving this purpose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: customer-brand identification
  • Loyalty
  • Service quality
  • Perceived value
  • Brand Trust