بخش‌بندی بازار بیمه عمر از طریق سبک زندگی مشتریان با استفاده از الگوی (AIO)

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 قائمشهر، کوچکسرا خیابان کهنسال کوچه شهید احمدی بن بست چهارم سمت چپ

چکیده

در فضای رقابتی امروز هر شرکتی که بخواهد در هر بازاری فعالیت نماید، اعم از بازارهای صنعتی و بازارهای مصرفی، باید بداند که نمی­تواند همه سلایق و درخواست­های مشتریانش را یک­جا پاسخ دهد و به همه آنها خدمت­رسانی کند. برای پاسخگویی به این مساله امروزه بخش­بندی بازار افزایش چشم­گیری یافته است. بازار بیمه در ایران نیز از این امر مستثنا نیست. در همین راستا پژوهش حاضر  با هدف بخش­بندی بازار بیمه عمر از طریق سبک زندگی مشتریان با رویکرد (AIO [1]) در استان مازندران صورت گرفت. AIO شامل فعالیت، علایق و عقاید می­باشد. یعنی این پژوهش از طریق بررسی فعالیت، علایق و عقاید مشتریان شرکت بیمه ایران در استان مازندران به بخشبندی مشتریان می­پردازد. پژوهش حاضر از نظر روش گردآوری داده­ها از نوع توصیفی و از نظر هدف، جزو پژوهش­های کاربردی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق نمونه­گیری خوشه­ای و با استفاده از پرسشنامه AIO جمع­آوری گردید. تعداد 600 پرسشنامه توزیع و جمع­آوری شد که تعداد 540 پرسشنامه سالم مورد بررسی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق مجاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد که بالای 7/0 بود و همچنین روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا توسط خبرگان و اساتید مورد بررسی قرار گرفت. سپس از طریق تحلیل عاملی 8 عامل و از طریق تحلیل خوشه­ای 3 خوشه (بخش) مشخص شد که بخش سوم بیشترین اعضای نمونه را دارد. در انتها نیز متناسب با ویژگی­های هر بخش پیشنهادهایی ارائه شد.

 

1. Activity, Opinion, Interest (AIO)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Life insurance market segmentation by customers lifestyle by using the pattern of (AIO)

نویسندگان [English]

  • Maisam Shirkhodaie 1
  • Soheil Nejat 2
  • Amir Akbari 1
1 University of Mazandaran
2 قائمشهر، کوچکسرا خیابان کهنسال کوچه شهید احمدی بن بست چهارم سمت چپ
چکیده [English]

Any company that wants to operate in any market, Including industrial markets and consumer markets, should knows that it can’t respond to all customers’ tastes and demands and serve them. To meet this problem, nowadays market segmentation was increased. The purpose of this study was to investigate the life insurance market segmentation according to customers lifestyle (AIO) in the Mazandaran. The required information was collected through cluster sampling and questionnaire AIO. 600 questionnaires were distributed and collected. Then through factor analysis and cluster analysis, respectively 8 factors and 3 clusters determined that the third part has the largest number of sample members. Finally, proposals were presented according to the characteristics of each part

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market segmentation
  • life insurance
  • (AIO)
  • cluster