تأثیر عوامل شناختی و احساسی بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران

چکیده

متن مورد نظر خوبخش خدمات در اغلب کشورها بالاترین ارزش افزوده و سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است و زیربخش‌های متعددی دارد که یکی از مهم­ترین آن­ها بخش گردشگری است. گردشگری نقش مهمی در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی کشورها ایفا می کند و توسعه آن یکی از کم هزینه­ترین روش­های اشتغال­زایی است. با توجه به اهمیت تبلیغات دهان به دهان به عنوان یک منبع اطلاعاتی و تأثیر آن بر شکل­گیری تصویر ذهنی مقصد و شخصیت مقصد و نیز تأثیر این دو بر اعتماد مقصد و رابطه تنگاتنگ این متغیرها با رضایت از مقصد و در نهایت تأثیر آن­ها بر وفاداری گردشگران، تحقیق حاضر در پی این سوال است که آیا تبلیغات دهان به دهان برتصویر ذهنی مقصد، شخصیت مقصد، اعتماد به مقصد، رضایت از مقصد و وفاداری به مقصد تأثیر معناداری دارد؟ جامعه آماری این تحقیق، گردشگران ایرانی بازدید کننده از شهرهای خرم­آباد، اصفهان و شوش می­باشد. با توجه به نامحدود بودن حجم جامعه اقدام به نمونه­گیری شد که حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید. برای سنجش روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که با توجه به نتایج آن روایی پرسشنامه تأیید گردید، همچنین با مقدار آلفای کرونباخ کل 0.90، پایایی پرسشنامه نیز تأیید گردید. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون همبستگی و مدل معادلات ساختاری) در قالب نرم­افزارهای SPPS(22.0) و LISREL(8.8) استفاده شده است. در این تحقیق تمامی فرضیه­های مطرح شده، جز تأثیر مستقیم تبلیغات شفاهی بر شخصیت و تأثیر مستقیم اعتماد بر وفاداری، تأیید شده است.د را در این بخش وارد کنید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the effect of Cognitiv and emotional factors on the loyalty tourist of the destinationtourist

نویسندگان [English]

  • Abdolhadi Darzian Azizi
  • Razieh Feli
  • Farajollah Rahimi
  • Edris Mahmoodi
Shahid Chamran University
چکیده [English]

Tourism plays an important role in economic development and social welfare and development of it is one of the most economical method of creating employment. According to the importance of word of mouth advertising as a source of information and its impact on the formation of destination image and destination personality and as well as the effects of these on trust and close relationship of these variables to the satisfaction of destination and ultimately its impact on tourists' loyalty, The present study following The question that word of mouth advertising has a significant impact on destination image, destination personality, trust to destination, satisfaction and loyalty? The population of this study, Iranian tourists visiting the cities of Khorramabad, Isfahan and shosh. In this research for data analysis from descriptive statistics and inferential statistics in the form of software SPPS (22.0) and LISREL (8.8) is used. In this study, all hypotheses have been proposed, but word of mouth advertising has not a direct effect on the personality and as well as impact of trust on loyalty is not verified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Factors
  • emotional factors
  • Loyalty
  • tourist destination