بررسی ویژگی های رفتاری و کارکردی مشتریان شرکت مخابرات با رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش های مبتنی بر داده کاوی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور رشت

2 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رشت

چکیده

با رقابتی شدن صنعت مخابرات و رشد انتظارات مشتریان همگام با پیشرفت فناوری­های ارتباطی، الزام تعیین و تبیین استراتژی­های جدید ارتباط با مشتری در این صنعت احساس می­شود. از راهکارهای وصول به این منظور، دسترسی به اطلاعات جامع از مشتریان برای شناخت مؤثر آنها است تا بتوان خدمات متناسب با ویژگی­های کارکردی و رفتاری هر دسته را  برای بهبود مدیریت ارتباط با مشتری ارائه داد. در این مقاله از اطلاعات پرداخت و بدهکاری مشترکین اداره مخابرات استان گیلان، شهرستان رشت در یک دوره شش ماهه استفاده شده است. اطلاعات مشتریان به صورت خاص خوشه­بندی و تحلیل RFM شده و پس از شناخت خوشه­های مختلف مشتریان و ارزیابی خوشه­بندی بهینه آنها، با استفاده از ماتریس سودآوری وفاداری، از میان خوشه­بندی­های صورت گرفته، دسته­بندی مشتریان هر خوشه انجام شده است. در این پژوهش، داده­های مشتریان بر اساس روش تحلیل RFM انتخاب و دسته­بندی شده و سپس با استفاده از الگوریتم خوشه­بندی K-Means، سه خوشه عمده از مشتریان شناسایی شده­اند و بر اساس ویژگی­های رفتاری و الگوی مصرف هر خوشه، بسته پیشنهادی خدمات به آنها ارائه شده است. این بسته به منظور بهینه­سازی مدیریت ارتباط با مشتری و ارائه خدمات بهتر در جهت افزایش ارزش حیات مشتری ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Behavioral and Performance Analysis of Telecom Company Customers Based on Customer Relationship Management Approach Using Data Mining Techniques

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ahmadi-Abkenari 1
  • Shirin Ahadzadeh-Ghannad 2
1 PNU University-Rasht Branch
2 Azad University Of Rasht
چکیده [English]

The competitive characteristics of telecom industry and customers’ demands along with advances in telecommunication technologies make the necessity of determining customer relationship management new strategies more evident. One approach to reach this reformation is to analyze large volume of customers’ data warehouses in order to identify different classes of customers and presenting appropriate services according to their transactional and behavioral features, subsequently. In this research, the researchers had employed data mining algorithms, especially clustering one and also RFM analysis on the customers of Guilan province Telecom Bureau, for a six month period of observation of their payment and debt information in order to identify different clusters of customers. After the process of clustering results evaluation, the best clustering method had been chosen and each cluster was allocated to each known group of customers according to the Loyalty matrix. In this research, after selecting appropriate attributes of customer’s data using RFM analysis method, three specific clusters of customers had been identified using K-means clustering algorithm and then according to the behavior features and product consumption patterns of customers, the appropriate services to each cluster is suggested and presented in order to improve the customer relationship management practices and increasing the customer life value.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Relationship Management
  • RFM analysis
  • Customer life value
  • Customer Clustering