محاسبه کارایی هزینه بخش بانکی در ایران و ارزیابی اثر عملکرد بازاریابی بانک‌ها بر آن

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نظر به اهمیتی که بانک‌ها در اقتصاد به عنوان واسطه‌های مالی دارند، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد مرز تصادفی و بکارگیری تابع کاب- داگلاس، به بررسی درجه کارایی هزینه بانک‌های داخلی ایران و بنابراین متوسط کارایی هزینه سیستم بانکی کشور می­پردازد و آن را طی سال­های 1391-1379 به روش حداکثر درست­نمایی برآورد می‌کند. نتایج مطالعه نشان می­دهد که کارایی هزینه سیستم بانکی کشور، طی دوره موردنظر برابر 8/62 درصد می‌باشد. متوسط کارایی بانک‌های خصوصی، بالاتر از متوسط کارایی بانک‌های دولتی و دولتی خصوصی شده، به­دست آمده است. همچنین نتایج، نشان‌دهنده وجود تفاوت قابل توجه بین درجه کارایی هزینه کاراترین بانک با ناکاراترین بانک در ایران است.

مطالعه همچنین با بکارگیری روش اثرات تصادفی داده‌های تابلوبی، اثر عملکرد بازاریابی بانک‌ها بر کارایی هزینه آنها را نیز آزمون می‌کند که نتایج، رابطه‌ای منفی و معنا‌دار را بین سهم بازار سپرده‌ بانک‌ها و کارایی در سیستم بانکی ایران، نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculating Cost Efficiency of Banking Sector in Iran and Evaluating the Impact of Banks’ Marketing Performance on Cost Efficiency

نویسندگان [English]

  • Amene Shahidi 1
  • Kazem Yavari 1
  • Mohammad Ali Dehghan Dehnavi 2
  • Hassan Heydari 1
1 Tarbiat Modares University
2 Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Regarding the important role of banks as the financial mediator in economy, the current research estimates the degree of cost efficiency in the Iranian banks and therefore the average of cost efficiency in the country banking system in the period of 2000-2012 using stochastic frontier analysis, Cobb-Douglas function, and also maximum likelihood method. The results showed that cost efficiency of the Iranian banking system in this period is equal to 62.8 percent. Furthermore, the average efficiency in private banks is more than the average efficiency of state-owned banks and also those banks which were active in the public sector before and now are active in the private sector. The findings also showed a significant difference between the cost efficiency degree of the most efficient bank and the most inefficient one. In addition, this research examined the impact of banks’ marketing performance on their cost efficiency using panel data random effects model. The results showed that there is a negative significant relationship between bank deposit market share and cost efficiency in the Iranian banking system.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost Efficiency
  • Stochastic Frontier Analysis
  • Cobb-Douglas Function
  • marketing performance