شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مصرف برندهای خارجی در صنعت مد لباس (مورد مطالعه: شهر اصفهان)

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشگاه تهران

چکیده

امروزه یکی از جنبه­های مهم کسب‌وکار در سطح داخلی و بین‌المللی، تعیین برند تجاری است. در این رابطه بکارگیری یک استراتژی مؤثر در خصوص برندهای تجاری در صنایع مختلف از جمله صنعت لباس، بحثی مهم است که به شرکت­ها امکان اتصال به بازار رقابتی را می­دهد؛ بنابراین می­توان برندسازی را نوعی نوآوری تلقی کرد. تعیین یک برند تجاری با ثبات و بر پایه یک خط‌­مشی صحیح، به ایجاد ارزش برند تجاری منجر می­شود. پژوهش حاضر، با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف برندهای خارجی در صنعت مد لباس در اصفهان، انجام شده است. این پژوهش، از لحاظ روش، توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف ماهیتی کاربردی است و به صورت آمیخته در دو سطح کیفی و کمی با استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر در بخش کیفی نشان می­دهد که 57 عامل مؤثر در مصرف برندهای خارجی وجود دارد که کیفیت، تنوع، به­روز بودن لباس­ها و... از جمله این عوامل هستند که در ۹ بعد کلی: عوامل درونی، سازمانی، فردی، اجتماعی، اقتصادی، جمعیت‌شناختی، فرهنگی و سیاسی تقسیم­ شده­اند. در بخش کمی، نتایج یافته­ها نشان داد که از منظر متخصصان، عوامل فرهنگی و در دیدگاه مصرف‌کنندگان، عوامل درونی، از مجموع عوامل مؤثر، امتیاز بیشتری کسب کرده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Factors Influencing on Foreign Brands Consumption in the Fashion Dress Industry (Case Study: Isfahan City)

نویسندگان [English]

  • mahnaz raeisi 1
  • Saeid Sharifi 2
  • mohammad taghi toghrayee 1
چکیده [English]

Today an important aspect of any business, both at domestic and international levels, is determining brand. An important issue in this regard is to employ an effective strategy for brands in different industries such as dress industry which gives companies the ability to connect to the competitive market. So branding can be considered as a form of innovation. Determining a stable brand and based on a correct policy can create brand value. This research has been conducted to identify the factors influencing on foreign brands consumption in the fashion dress industry in Isfahan. The research follows a descriptive-field method and also it serves a practical approach in terms of purpose. The present research has been conducted both in qualitative and quantitative levels using interview and questionnaire. According to statistical data, 57 factors influencing on foreign brands of clothes consumption were classified into 9 main categories including: internal, organizational, individual, social, economic, demographic, advertising, political and cultural factors. The research findings showed that the score of cultural factors from the expert’s viewpoints and also the score of internal factors from the consumer’s viewpoints are the highest scores among all other influencing factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand
  • Fashion
  • Fashionista
  • Consumption
  • Consumerism
  • Consumer Behavior
  • Dress