سنجش تأثیر ادراک مصرف‌کننده از قابل استفاده بودن بسته‌بندی محصول، بر تصمیم خرید ناگهانی: با در نظر گرفتن متغیر تعدیلگر سطح پایین درگیری ذهنی مصرف‌کننده

نویسندگان

دانشگاه خلیج فارس

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر ادراک مصرف­کننده  از قابلیت استفاده مجدد بسته­بندی محصول بر تصمیم خرید ناگهانی از طریق بررسی تأثیر  شکل، رنگ، جنس، اندازه و برچسب بسته­بندی است. پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از منظر روش، توصیفی-پیمایشی است. با استفاده از نمونه­گیری در دسترس، از نمونه­ای 400 نفری از مشتریان فروشگاه­های بزرگ شهر شیراز، اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه گردآوری و برای آزمون مدل مفهومی و فرضیه­های پژوهش از نرم افزار PLS استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که تناسب شکل، جنس و اندازه بسته­بندی و راحت جدا شدن برچسب بسته بندی، تأثیر مثبت و معناداری بر ادراک مصرف­کننده در مورد قابلیت استفاده مجدد از بسته­بندی محصول دارد. اما، رنگ بسته­بندی تأثیری بر ادراک مصرف­کننده از قابلیت استفاده مجدد بسته­بندی محصول ندارد. یافته­های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار ادراک مصرف­کننده از قابل استفاده مجدد بودن بسته­بندی و سطح پایین درگیری ذهنی مصرف­کننده بر تصمیم خرید ناگهانی است. اثر تعدیلگر سطح پایین درگیری ذهنی در رابطه علّی ادرک مصرف­کننده و خرید ناگهانی نیز مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Effect of Consumer Perception of Product Packaging Usability on Impulse Buying Decision Considering the Low Level of Consumer Mental Involvement as the Mediating Variable

نویسندگان [English]

  • Manizheh Bahrainizadeh
  • Azadeh Rajabi
چکیده [English]

The present study aims to investigate the effect of consumer perception of packaging reusability on impulse buying decision, through investigating the effect of packaging from the aspects of color, material, size, and label. The present research is an applied research in terms of aim, and also cross-sectional in terms of methodology. A sample of 400 people was selected from the customers of Shiraz big stores using convenience sampling. The required information was gathered using questionnaire. Furthermore, the conceptual model and also the research hypotheses were tested using PLS software. The results showed that the proportionality of shape, material, packaging size, and also ease of removing the package’s label have a positive and significant effect on consumer’s perception of packaging reusability, but the color of packaging has no impact on consumer’s perception. In addition, the results revealed the positive effect of consumer perception and low level of mental involvement on impulse buying decision. Finally, the mediating effect of low involvement level in causal relationship of consumer perception and impulse buying was confirmed as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • impulse buying
  • product’s packaging elements
  • reusability of packaging
  • low level of consumer mental involvement