تأثیر حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیست محیطی بر استراتژی بازاریابی سبز و عملکرد زیست-محیطی کسب وکارهای صنعتی در ایران

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 پردیس فارابی قم

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر دو متغیر حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیست ­محیطی و فرهنگ زیست محیطی بر استراتژی بازاریابی سبز و همچنین تأثیر استراتژی بازاریابی سبز بر عملکرد زیست ­محیطی و عملکرد اقتصادی در کسب­وکارهای صنعتی در ایران می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و براساس روش گردآوری داده­ها، از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران عالی، میانی و عملیاتی کسب­وکارهای صنعتی عضو وزارت صنعت، معدن، تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هستند که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده 80 شرکت از میان کسب وکارهای صنعتی، به عنوان نمونه، تعیین شدند. سپس داده­ها با روش مدل­سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم­افزارهای SPSS و LISREL  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­ها نشان می­دهد که فرهنگ زیست­ محیطی در درون کسب وکارهای صنعتی بر اتخاذ استراتژی بازاریابی سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد و حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیست ­محیطی موجب تقویت فرهنگ زیست ­محیطی در کسب وکارهای صنعتی در ایران می­شود. اتخاذ استراتژی بازاریابی سبز در کسب وکارهای ایرانی، عملکرد اقتصادی را بهبود می­بخشد اما با توجه به اینکه موضوع محیط زیست به عنوان یک موضوع استراتژیک در کشور ما در نظر گرفته نمی­شود و کسب وکارها از استانداردهای به روز استفاده نمی­کنند، عملکرد زیست ­محیطی وضعیت نا­مناسبی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Top Management Support on Green Marketing Strategy and Environmental Performance in the Industrial Sector of Iran

نویسندگان [English]

  • Manijeh Haghighi Nasab 1
  • Hamid Reza Yazdani 2
  • fatemeh davarpanah Kiasaraei 1
1 Alzahra university
چکیده [English]

This research seeks to analyze the influence of top managerial support from environmental practices and environmental culture on green marketing strategy. Also, it aims to explore the impact of green marketing strategy on environmental performance and economic performance of business-to-business organizations in Iran. The survey was conducted using descriptive approach. The researchers have studied 80 B2B firms that were in the Ministry of Industry, Mine and Trade as well as the Industrial Development and Renovation Organization of Iran. Data were collected and analyzed using questionnaire as well as SPSS and LISREL softwares, respectively. The research findings revealed that environmental culture in B2B organizations has an influence on green marketing strategy and top managerial support from environmental practices can develop environmental culture inside the organization. Adopting green marketing strategy by B2B organizations in Iran can improve economic performance but since the issue of environment is not considered as a strategic issue in our country and organizations do not use updated standards, so the environmental performance is in inappropriate situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green marketing strategy
  • Environmental Culture
  • Top managerial support to environmental practices
  • economic performance
  • Environmental performance