بررسی عوامل مدیریتی-سازمانیموثر بر فروش خدمات نوین بانکی (مورد مطالعه : شعب منتخب بانک مهر شهر اصفهان)

نویسندگان

چکیده

این مقاله حاصل پژوهشی به منظور بررسی عوامل مدیریتی-سازمانی بر موفقیت فروش خدمات نوین بانکی در شعب بانک مهر شهر اصفهان می‌باشد.محقق پس از مطالعه‌ی کتابخانه‌ای و بررسی اجمالی روی عوامل مدیریتی و سازمانی و با مشورت با اساتید دانشگاه و کارشناسان بانک‌ها 8 مولفه، ساختار،تکنولوژی ، استرتژی، فرهنگ ، فرآیندهای کاری چابک سازمان مهارت‌های رهبری،مهارت‌های ادراکی،مهارت‌های ارتباطیرا انتخاب کرده است. یکی از الزامات اساسی مبادلات خدمات نوین، بانکداری الکترونیکی است، به عبارت دیگر،بانک‏ها در تجارت الکترونیکی نقش‏ بسزایی دارند،چرا که در انتقال وجوه و اسناد اعتباری در سیستم اینترنتی و الکترونیکی،شرایط و زمینه اصلی را برای برقرار شدن و رواج تجارت الکترونیکی فراهم‏ می‏آورند.در واقع،بانکداری در شیوه نوین،به عنوان مکمل‏ تجارت نوین شناخته می‏شود تا جایی که اگر بانک‏ها از سیستم مبادلاتی الکترونیکی بهره نبرند،بخش بزرگی از مبادلات مختل می‏شود.در کل می‏توان متذکر شد که‏ بانکداری الکترونیکی و تجارت نوین مکمل یکدیگرند [6] تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد. در این پژوهش جهت تعیین حجم نمونه یک مطالعه مقدماتی با توزیع 30 پرسشنامه به صورت تصادفی و جداگانه بین کارشناسان و مدیران سطوح مختلف بانک مهر انجام شد که پس از برآورد نسبت p وq و استفاده از فرمول های متناهی برای کارمندان نمونه آماری 140 نفر برآورد گردید.

در این تحقیق به پیروی از الگوی مذکور و با ساختاری تعریف شده و هشت فرضیه مدیریتی-سازمانی و تعیین نمونه‌هایی در شعب بانک مهر شهر اصفهان در جامعه‌ی آماری، به بررسی تاثیر عواملمدیریتی سازمانی بر موفقیت فروش خدمات نوین بانکی در شعب بانک مهر شهر اصفهان از نظر کارشناسان و مدیران صورت گرفته است.نتایج و یافته‌ها نشان می‌دهد:
1-در آزمون انجام شده مشخص شد که تاثیر هر 5 عامل سازمانی بر موفقیت فروش خدمات نوین بانکی در شعب منتخب بانک مهر شهر اصفهان بالاتر از حد متوسط می باشد.
2-در آزمون انجام شده مشخص شد که تاثیر هر 3 عامل مدیریتی بر موفقیت فروش خدمات نوین بانکی در شعب منتخب بانک مهر شهر اصفهان بالاتر از حد متوسط می باشد.
3- تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر 5 عامل اصلی سازمانی بررسی گردید که نتایج نشان داد عامل سابقه کار تاثیری بر این متغیر مستقل ندارد ولی عامل جایگاه سازمانی موثر می باشد.
4- تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر 3 عامل مدیریتی بررسی گردید که نتایج نشان داد عامل سابقه کار تاثیری بر این متغیر مستقل ندارد ولی عامل جایگاه سازمانی موثر بوده است.
در پایان پیشنهادهایی برای بهبود شرایط و افزایش موفقیت در فروش خدمات نوین بانکی ارئه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Effective Managerial-Organizational Factors on Sales of Modern Banking Services (Case study: selected branches of Mehr Bank in Isfahan province)

نویسندگان [English]

  • Hadi Teimouri
  • Mohsen Sami
  • Masood Hekmatpanah
چکیده [English]

Abstract
The present survey was conducted to study effective managerial-organizational factors on sales of modern banking services in branches of Mehr Bank in Isfahan province. Having studied managerial-organizational factors using historical study and counseling with university professors and bank experts, the researcher selected eight components including structure, technology, strategy, culture, agile work processes of the corporation, leadership skills, perceptual skills and communicative skills. E-banking is one of the basic necessities of modern services transactions, in other words banks play a considerable role in e-commerce because they provide major conditions to transfer funds and credit instruments in online and electronic system in order to promulgate e-commerce. Indeed, banking in the modern approach is recognized as complement of modern commerce so that if banks do not enjoy electronic transaction system, a huge portion of transactions is disrupted. Generally speaking, e-banking and modern commerce complement each other [6]. This survey was conducted using descriptive-field method. A pilot study was accomplished to determine the sample volume through distributing 30 questionnaires randomly among experts and managers at various levels in Mehr Bank. Statistical sample was estimated equal to 140 persons after estimating p and q ratios and using finite formula.
Effect of managerial-organizational factors on sales of modern banking services in branches of Mehr Bank in Isfahan province was studied in viewpoint of experts and managers following the above model through a defined structure and eight managerial-organizational hypotheses and determining some samples in branches of this bank in the statistical population. Results and findings show:
1- Effect of all five organizational factors on sales of modern banking services in branches of Mehr Bank in Isfahan province is higher than the average level.
2- Effect of all three managerial factors on sales of modern banking services in branches of Mehr Bank in Isfahan province is higher than the average level.
3- Effect of demographic factors on five major organizational factors was studied and results showed work experience has no effect on the independent variable but the factor of organizational status is effective.
4- Effect of demographic factors on three managerial factors was studied and results showed work experience has no effect on the independent variable but the factor of organizational status is effective.
Some recommendations were presented to improve conditions and enhance success of selling modern banking services.
Key words:

کلیدواژه‌ها [English]

  • managerial factors
  • Organizational factors
  • modern banking services
  • sales
  • Bank