مطالعه عوامل موثر بر وفاداری مشتریان سرویس‌های رایانامه: بررسی کیفیت خدمات، رضایت و اعتماد الکترونیکی

نویسندگان

دانشگاه خلیج فارس

چکیده

امروز، استفاده گسترده از رایانامه در ارتباطات بین فردی و تجاری، بازاریابان را به سمت استفاده از بازاریابی ایمیلی ترغیب کرده است. برای موفقیت در این زمینه، جذب و حفظ مشتریان نقش کلیدی ایفا می‌کند. بنابراین توجه به وفاداری مشتریان به سرویس‌های رایانامه بسیار مهم و حیاتی است. هدف از این پژوهش، بررسی سنجش وفادرای مشتریان سرویس‌های رایانامه و عوامل موثر بر آن می‌باشد. بدین منظور پرسشنامه‌ای طراحی و سپس در بین تعدادی از دانشجویان دانشگاه خلیج فارس توزیع گردید. داده‌ها در قالب مدل تحلیل مسیر با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفته است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کاربردی است و از نظر شیوه انجام پژوهش، جزء پژوهش‌های توصیفی –پیمایشی می‌باشد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که کیفیت، رضایت و اعتماد الکترونیکی به ترتیب بر وفاداری مشتریان بیشترین تاثیر مثبت را دارند. همچنین، متغیر کیفیت الکترونیکی بر رضایت و اعتماد الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداری دارد و تاثیر مثبت رضایت الکترونیکی بر اعتماد الکترونیکی نیز معنادار شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the effective factors on users’ loyalty towards email services: Investigating e-quality, e-satisfaction, and e-trust

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Hosseini
  • Shahrbanoo Yadollahi
  • Zohre Khosravilaghab
Persian Gulf University
چکیده [English]

Nowadays, widespread use of email for interpersonal and business communication encourages the marketers to pay much more attention to the e-mail marketing usage. To reach this success, the retention and attraction of customers are matters of great importance. Therefore, considering the customers’ loyalty towards e-mail services is tremendously significant. This study aims at investigating the effective factors on the customers’ loyalty towards e-mails services. The study is an applied research and qualitative-survey type. To accomplish the research purpose, an appropriate questionnaire was designed and distributed among the students in Persian Gulf University. The obtained data were analyzed using path analysis. The findings show that the e-quality, e-satisfaction, and e-trust have the most positive effect on the customers’ e-loyalty respectively. Moreover, e-quality reveals a significant and positive effect on both e-satisfaction and e-trust. Finally, e-satisfaction has a significant impact on e-trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-mail services
  • E-Loyalty
  • e-satisfaction
  • e-trust
  • E-quality