بررسی تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف‌کنندگان عضو شبکه‌های اجتماعی در ایران

نویسندگان

1 داشگاه الزهرا

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه الزهرا

چکیده

شرکتهای تولید کننده کالاهای حامی محیط زیست هر ساله هزینه‌های زیادی را صرف بازاریابی محصولات خود می‌کنند. شناسایی ابزارهای بازاریابی سبز تاثیرگذار بر رفتار گروه‌های مختلف مصرف‌کنندگان می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های شرکت و تحصیل سود بیشتر، افزایش سهم بازار و مزیت رقابتی را نیز برای شرکت ایجاد نماید. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار گرو‌ه‌های مختلف مصرف‌کنندگان سبز طراحی و اجرا شده است. تحقیق حاضر از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده از نوع تحقیقات پیمایشی- همبستگی می باشد. جامعه آماری مورد تحقیق را کاربران اینترنتی عضو در شبکه های اجتماعی تشکیل می دهند. برای آزمون فرضیه ها از روش‌های آزمون‌های تکراری و آزمون میانگین چند جامعه (ANOVA) با کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ابزارهای تاثیرگذار بر رفتار گروه‌های مختلف مصرف کننده، تبلیغ، برچسب و برند محیط زیستی هستند که تاثیر هر کدام از آنها بر رفتار گروه‌های مختلف مصرف‌کننده، به جز آگاهی از برچسب محیط زیستی، متفاوت است. با افزایش سطح محیط زیست گرایی مصرف‌کنندگان، تاثیرگذاری این سه ابزار بر رفتار آنها بیشتر می شود. براساس نتایج تحقیق، برند محیط زیستی، تاثیرگذارترین ابزار بازاریابی سبز بر رفتار مصرف‌کنندگان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Green Marketing Tools' Effect on Consumers' Behavior among Members of Social Networks in Iran

نویسندگان [English]

  • Mirahmad Amirshahi 1
  • Hamid Reza Yazdani 2
  • Elahe Aulipour 3
1 Alzahra University
2 Tehran University
3 Alzahra University
چکیده [English]

Manufacturers producing products conforming with environmental standards spend heavy costs on marketing their products each year. In addition to reducing the costs and gaining more profit for the company, The Identification of green marketing tools on behavior of different groups of Consumers can create competitive advantage and increase in market share for the company. This research aims to investigate the effect of green marketing tools on different groups of green consumers' behavior. The present research is a descriptive survey in terms of research method and applied in terms of its purpose. The research population consists of Internet users who are members of social networks. Multivariate and ANOVA tests are utilized to test the hypotheses with the help of SPSS software. Research findings indicate that the effective marketing tools on the behavior of different groups of consumers are environmental advertising, labeling and Brand which the effect of each one on the behavior of different groups except label environmental awareness is distinct. With the increase of consumers’ environmentalism, the effectiveness of these three tools on behavior will be increased. Research findings also indicate that “Environmental Brand” is the most effective green marketing tool influencing consumers’ behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • green marketing
  • Green marketing tools
  • Green consumer behavior
  • Environmental advertising
  • Environmental label
  • Environmental Brand
  • Green consumer segmentation