ممیزی برند و بررسی روابط میان شاخص های آن در صنعت هتل داری (مورد مطالعه: هتل همای شیراز)

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 موسسه مطالعات راهبردی بشرا پژوه

چکیده

با توجه به نوسانات عملکردی احتمالی در طول عمر برند، می بایست در دوره های زمانی مختلف ممیزی دقیقی از میزان سلامت کاری برند انجام گردد. شواهد زیادی نشان می دهد که علاوه بر توجه ناکافی بسیاری از کسب و کارهای داخلی به ممیزی مستمر برند، ابزار کارآمدی نیز در این حوزه به چشم نمی خورد. از این رو در تحقیق حاضر سه هدف کلی دنبال می شود: تشریح مفهوم ممیزی برند و شاخص های ممیزی آن، ممیزی برند در صنعت هتل داری از منظر شاخص های یاد شده و بررسی اثرات این شاخص ها بر یکدیگر. جامعه آماری کلیه مشتریان هتل همای شیراز می باشند که از این تعداد 400 نفر به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفته اند. در تحلیل روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی و در تحلیل پایایی از دو روش آلفای کرونباخ (96%) و روش دو نیم کردن (89%) استفاده شده است. نتایج نشان داد که برند هتل هما از نظر شاخص های ممیزی برند موفق عمل نموده است، هر چند که بر اساس رویکرد سخت گیرانه ممیزی برند (ارزش آزمون 3.5 در مقایسه میانگین ها)، نتایج متفاوتی بدست آمد. از سوی دیگر مدل مفهومی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و روابط میان متغیرهای مدل مفهومی مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Brand audit and investigating the relationship between audit indicators in hospitality industry (A case of study: Shiraz Homa Hotel)

نویسندگان [English]

  • fariborz rahimnia 1
  • mahdi najafi siahroodi 2
2 boshra research institue
چکیده [English]

Regarding to some probable fluctuations in brand performance during its life cycle, in different periods of time a precise audit of brand healthy performance should be performed. Numerous evidences show that attention paid to brand audit by most local businesses is not sufficient and there is not any effective tool for brand audit. In this line, the aim of this research is three sided. The first goal is to describe brand audit and its indicators. The second is to audit Homa hotel brand performance using audit indicators and the last one is to test the significance of indicators relationships. Statistical population is all customers who use the services of Homa hotel. Among these customers a sample including 400 individuals is chosen. To test the validity of questionnaires, face validity (FA) approach is applied. Questionnaire reliability is also tested by two approaches including alpha Cronbach (%96) and split-half approach (%89). Conducting audit process using six indicators showed that Homa hotel was a successful brand however we faced some differences when we used stringent approach (test value= 3.5 in comparing the means) to audit the brand. On the other hand, testing the conceptual model revealed that some relationships between brand audit indicators are significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand
  • brand audit
  • brand audit indicators
  • hospitality industry