طراحی الگوی توسعه بندر خشک در ایران با استفاده از تکنیک‌های دلفی، تحلیل شکاف و دیمتل فازی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

بندر خشک یک راه حل بالقوه برای دسترسی بهتر به قابلیت های بنادر دریایی داخلی محسوب می شود. مطمئناً برای پیاده سازی موفق بندر خشک وابسته به شناسایی و تعریف موانع و قابلیت های توسعه ترمینال های واسطه ای پیشرفته می باشد. در راستای پیدا کردن روش راه اندازی بندر خشک در ایران، بازنگری ادبیات و مقایسه مطالعات انجام شد. از روش دلفی بر اساس مصاحبه الزامات راه اندازی بندر خشک شناسایی شد. در نتیجه این بررسی 8 متغیر با اهمیت (مسیر جاده‌ای؛ شبکه ریلی؛ بنادر دریایی؛ ساختار و زیرساخت؛ فرایند و اجرا؛ مالی؛ حفاظت از محیط زیست؛ محیط فیزیکی) شناسایی شد و کمبود (شکاف موجود) در همه عوامل تایید گردید. سپس از روش دیماتل روابط علی بین آنها کشف شد. روابط علی در قالب یک مدل مفهومی مطرح گردید. بنابراین این تحقیق با هدف دستیابی درک بهتری از مسیر اجرای پروژه های بندر خشک در ایران الگویی از روابط بین مهمترین متغیرهای اثرگذاری در اجرای پروژه های بندر خشک را پیشنهاد می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for development of dry port in Iran by Delphi, Gap analyze and Fuzzy Dematel

نویسنده [English]

  • Seyed Hassan Hatami nasab
University of Isfahan
چکیده [English]

Dry port is a potential solution for better inland seaport capabilities access. Surely, success implementation of dry port related to investigate and define impediments and factors to a close advanced intermodal terminals. In order to find the way of establishing dry port in Iran, interviews and literature review have been carried. We used DEMATEL method toward identifying main capabilities that influence on dry port project implementation, and attained 8 critical variables (road way, rail way, sea ports, structure and infrastructure, process and accomplishment, financial, environment, physical environment), and approved the gap in all of that factors. Then, DELPHI method used to survey interactional effects of essential factors of implementation of dry port in Iran and casual relationship between them. The most common and important factors that effect on dry port implementation classified in 8 variables and suggested a conceptual model. The propose behind the study is to contribute to a better understanding of the way of accomplishment of dry port projects in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dry port
  • Hinterland
  • Intermodal Transport
  • DEMATEL
  • Delphi