بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری با نقش میانجی نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های ساخت و تأمین قطعات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در استان خوزستان)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امیدیه

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات خوزستان

چکیده

چکیده آشفتگی روند تجاری، سبب شده که، شرکت‌ها از گرایش‌های مختلفی برای افزایش عملکرد خود در بازار استفاده ‌کنند. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری با نقش میانجی نوآوری سازمانی در شرکت‌های ساخت و تأمین قطعات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در استان خوزستان می‌باشد. روش پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی، از حیث نحوه‌ گردآوری و اجرا، توصیفی-علی و از نظر نوع داده‌های گردآوری شده از نوع کمی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ارشد شرکت‌های سازنده و بازرگانی، دراستان خوزستان به تعداد 300 شرکت می‌باشد. حجم نمونه طبق جدول مورگان، 169 شرکت است، که به صورت تصادفی طبقه‌ای و عناصر درون هر طبقه بطور تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. همچنین، تجزیه و تحلیل توصیفی با استفاده از نرم‌افزار SPSS و برای آزمون فرضیات پژوهش از نرمافزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج حاکی از این است، که بازارگرایی و نوآوری سازمانی بر عملکرد تجاری شرکت‌ها بصورت جدا و همچنین از طریق متغیر میانجی نوآوری سازمانی تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of market orientation on business performance and organizational innovation with the role of mediator (The case of study: companies manufacturing and supplying parts national Iranian south oil company in the khuzestan province)

نویسندگان [English]

  • Maryam Darvishi 1
  • Rahim Rahimi 2
1 Islamic Azad University- Omidiyeh Branch
2 Islamic Azad University- Khuzestan Science and Research Branch
چکیده [English]

Abstract The disturbance of business processes, Cause than companies Use very different from the tendency to increase their performance in the market, are to enjoy the present study sought to evaluate the effect of market orientation on the role of mediator with organizational innovation in companies manufacturing and supplying parts for the oil industry in Khuzestan Materials Research harm based on the purpose of the application, in terms of how to compile and run, cross-scientific and the type of data collected using quantitative.the population included all the senior managers executives of companies building and commercial 300 are in Khuzestan province. The amount of firm of Morgan sample of 169 companies, which randomly stratified and randomly selected elements within each class .also descriptive analysis using SPSS and to test hypotheses of application software in the smart PLS measurement model and structural transactions model.The Results indicate that market orientation and organizational innovation on business performance separately and also through the positive impact and significant organizational innovation mediator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Orientation
  • Organization Innovation
  • Business Performance