بررسی تأثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند در صنعت بانکداری

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

امروزه، اهمیت توجه به خدمات ارائه شده در سازمان­های خدماتی به اندازه­ای افزایش یافته که توجه بسیاری از اندیشمندان مراکز تحقیقاتی و مدیران سازمان­ها را به خود معطوف داشته است. از طرفی، وفاداری نیز از جمله مواردی است که بازاریابی امروز به آن توجه زیادی می­کند. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند با آزمون تعمیم­پذیری مدل اصلاح شده برند خدماتی در صنعت بانکداری می­باشد. جامعه آماری این تحقیق مشتریان بانک تجارت در شهر تهران بوده و حجم نمونه 385 نفر می­باشد که به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده­اند. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری­داده­ها، از نوع توصیفی- پیمایشی می­باشد. مدل مورد مطالعه با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و رویکرد کمترین مربعات جزیی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که شواهد برند و آوازه برند از طریق رضایت برند و نگرش بر وفاداری برند در صنعت بانکداری تاثیر دارد. این درحالی است که آوازه برند بر رضایت برند تاثیر ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Impact of service brand dimensions on brand loyalty in Banking Industry

چکیده [English]

Nowadays, the importance of services provided by service organizations has increased to the extent that attracted lots of scientists in research centers and also organization managers. And loyalty is among the issues that today’s marketing pays a lot of attention. The aim of this study is to investigate the impact of service brand dimensions on brand loyalty by testing the generalizability of the modified SBV model in the service sector and in the banking industry. The population of this research was customers of Tejarat Bank in Tehran. The sample size is 385 people who were selected by available sampling. The purpose of the present study is functional and the data collection method is descriptive. The Model has been investigated by structural equation modeling and least partial squares approach. Results indicate that brand hearsay and brand evidence affect brand loyalty through brand satisfaction and attitudes toward brand in the banking industry, while brand hearsay has no effect on brand satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service branding
  • Brand hearsay
  • Brand evidence
  • Brand Loyalty