بررسی تأثیر عزت نفس، خود ابرازی و لذت خرید بر عشق برند و حسادت برند و پیامدهای آن

نویسندگان

1 پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 قائمشهر، کوچکسرا خیابان کهنسال کوچه شهید احمدی بن بست چهارم سمت چپ

3 دانشگاه تهران

چکیده

در چندسال اخیر علاقه فزآینده‌ای میان آکادمی‌های بازاریابی بوجود آمده است که تئوری‌های ارتباطات میان‌فردی و آثار روانشناسی و کاربرد آنها در محیط مصرف برند را در تحقیقات خود بکار گرفته و آنها را بررسی می‌کنند. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر عزت نفس، خود ابرازی و لذت خرید بر عشق برند و حسادت برند و پیامدهای آن پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، پیمایشی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش مشتریان برند تلفن همراه اپل در شهرستان قائمشهر می‌باشد. حجم نمونه با توجه به فرمول نمونه‌گیری معادل 384 به دست آمد. برای جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شد. داده‌ها از طریق نرم‌افزارهای SPSS و LISREL تحزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که عزت نفس بر حسادت برند، لذت خرید وخودابرازی بر عشق برند تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین عشق برند بر حسادت برند، قصد خرید و خرید آنی تاثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت حسادت برند نیز بر قصد خرید تاثیر مثبت و معناداری دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating effects of self-esteem, self-expression and product hedonism on brand love and brand jealousy and their consequences

نویسنده [English]

  • Soheil Nejat 2
1 University of Tehran -Farabi Campus
2 قائمشهر، کوچکسرا خیابان کهنسال کوچه شهید احمدی بن بست چهارم سمت چپ
چکیده [English]

In recent years there has been increasing interest among marketing Academy that interpersonal communication theories and their application in consumer psychology works are used in their research and check them out. The present study investigated the effect of self-esteem, self-expression and product hedonism on brand love and jealousy brand and the consequences of it. This study is an applied research with descriptive analytical methodology. This research was carried out among Apple's mobile customers in the Ghaemshahr city. According to the sampling formula for unlimited community, the sample size of 384 was obtained. A questionnaire was used to collect data in this study. Data were analyzed by softwares SPSS and LISREL. The results showed that the self-esteem has a positive and significant impact on brand jealousy, product hedonism and self-expression have a positive and significant impact on brand love. As well as brand love on brand jealousy, purchase intention and impulse buying has a positive and significant impact. Finally, brand jealousy also has a positive and significant impact on purchase intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Love
  • self-esteem
  • brand jealousy
  • self-expression
  • self
  • esteem
  • Expression
  • product hedonism
  • active engagement