بررسی تاثیر ارتباطات مبتنی بر همکاری بر بهبود عملکرد صنایع؛ نقش تعدیلکنندگی قابلیتهای مرتبط با بازار

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

تحقیقات بازاریابی نشان می‌دهد، «ارتباطات مبتنی بر همکاری» به شرکت‌ها به‌ویژه در بازارهای صنعتی به حفظ مزیت رقابتی، کمک می‌کند. این پژوهش، دیدگاه «رابطه‌ای» و دیدگاه «مبتنی بر منابع» را ادغام کرده، و چگونگی تأثیر روابط مبتنی بر همکاری بر معیارهای عملکرد روابط مختلف، را با نقش میانجی قابلیت‌های مرتبط با بازار بررسی می‌کند. مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار SmartPLS روی داده‌های حاصل از 93 پرسشنامه گردآوری شده از مدیران واحدهای صنعتی استان زنجان نشان می‌دهد، تأثیر ارتباطات مبتنی بر همکاری بر معیارهای عملکرد رابطه‌ای (متمرکز بر مشتری، همکاری مشتری و مالی) غیرمستقیم و شرطی است. قابلیت پیوند با بازار و قابلیت بازاریابی، معیارهای عملکرد رابطه‌ای (متمرکز بر مشتری، همکاری مشتری و مالی) را تسهیل می‌کند. طوری که قابلیت پیوند با بازار باعث افزایش عملکرد متمرکز بر مشتری و قابلیت بازاریابی باعث افزایش عملکرد همکاری مشتری و عملکرد مالی می‌شود. درحالی‌که تأثیر قابلیت پیوند با بازار بر عملکرد همکاری مشتری و عملکرد مالی و تأثیر قابلیت بازاریابی بر عملکرد متمرکز بر مشتری معنادار نیست و مورد تائید قرار نگرفت. نتایج حاصل از این مطالعه، بینش‌های جدیدی درزمینه‌ی نقش ارتباطات مبتنی بر همکاری و هم‌چنین مفاهیم مهم نظری و مدیریتی فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of collaborative communication on the development of market-relating capabilities and relational performance metrics

نویسندگان [English]

  • younis jabbarzadeh
  • mohammad faryabi
  • hanieh nasiri
University of Tabriz
چکیده [English]

Research in marketing suggests that “collaborative communication” is important for firms to sustain competitive advantage, especially in industrial markets. This study integrates “relational” and “resource-based views” to articulate how collaborative communication influences different relational performance metrics. The aim of this study is to investigating the effect of collaborative communication on relational performance metrics in industrial markets of Zanjan.Therefor, 114 questionnaires among the managers industrial markets of Zanjan distributed and collected. Of these, 93 number questionnaires that completed were analyzed. The reliability of research instrument was 0/938, indicating that it is desirable. Data analysis was performed with SmartPLS and SPSS and one sample t test, Spearman’s correlation, srtuctual equation modeling methods and Comparative Analysis with Kruskal-Wallis and Mann-Whitney & Wilcoxon. The results of the study showed that the effect of collaborative communication on relational performance metrics (Customer-focused, Customer coorperation and Financial) are indirect and conditional. Market-linking capability and Marketing capability facilitate relational performance metrics (Customer-focused, Customer coorperation and Financial). The Market-linking capability try to improve the Customer-focused performance and Marketing capability try to improve Customer cooperation performance and Financial Performance. While the effect of Market-linking capability on Customer cooperation performance and on Financial Performance and the effect of Marketing capability on Customer-focused performance isn’t significant and was not confirmed. The results of this study provide new insights into the role of collaborative communication as well as important theorectical and managerial implications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collaborative communication
  • Market-linkingcapability
  • Market
  • linkingcapability
  • Marketingcapability
  • Relational performance