اثرگذاری تبلیغات مارک ورزشی بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک و تصمیم به خرید مشتریان در بازاریابی عصبی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثرگذاری تبلیغات مارک ورزشی آدیداس بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک (فعالیت امواج مغزی) و تصمیم به خرید ورزشکاران (علاقه‌مند و غیرعلاقه‌مند) در مقایسه با غیرورزشکاران (علاقه‌مند و غیرعلاقه‌مند) است. در این پژوهش، "تبلیغات برند ورزشی آدیداس" به عنوان متغیر مستقل، "فعالیت امواج مغزی" و "تصمیم‌ به‌ خرید" به عنوان متغیر وابسته مطرح هستند. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت نیمه‌تجربی و از نوع کور یک‌طرفه است. اجرای این تحقیق، از شش مرحله‌ی اصلی تشکیل شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار علاقه‌مند و غیرعلاقه‌مند به مارک ورزشی آدیداس در دانشگاه تبریز بود، که حدود 40 نفر از دانشجویان با مشخصات فوق (و بر حسب ویژگی‌هایی که داشتند: همگی راست‌دست، در رده‌ی سنی 35-20 سال، بدون هیچ‌گونه سابقه‌ی بیماری و جراحی در نواحی سر و جمجمه و ورزشکاران فعال در حداقل دسته‌ی دو) انتخاب شدند. اطلاعات حاصل جهت تحلیل کمی با استفاده از نرم‌افزار BioGraph Infiniti و 16spss به داده‌های کمی تبدیل شدند و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. از آزمون‌‌ کلموگروف – اسمیرنوف ‌جهت مشخص کردن نرمال بودن جامعه‌ی آماری استفاده شد؛ جهت آزمون فرضیه‌ها، از آزمون t زوجی،‌ تحلیل واریانس با اندازه‌های مکرر (هم‌بسته) و از رویکرد لامبدای ویلکز استفاده شد. نتایج، تفاوت تأثیر تبلیغات بر تصمیم به خرید گروه‌های علاقه‌مند و غیرعلاقه‌مند را به‌طور واضح نشان داد. این‌که، تبلیغات بر تصمیم به خرید افراد علاقه‌مند (ورزشکار و غیرورزشکار) تأثیر داشته است؛ یافته‌ها هم‌چنین تفاوت فعالیت فرکانس‌های مغزی (در مجموع) در قبل، حین و بعد از مشاهده‌ی تبلیغات در افراد علاقه‌مند و غیرعلاقه‌مند را به-طور واضح نشان داد؛ این نتایج تأییدکننده‌ی مبانی نظری مربوطه و هم‌خوان با یافته‌های سایر پژوهش‌ها است. به نظر می‌رسد، بازاریابان برای دست‌یابی به اهداف خود، یعنی افزایش درآمد و میزان فروش کالاها و خدمات خود از طریق تبلیغات مارک مورد نظر، باید اندیشه‌ها و پیام‌های خودآگاه و ناخودآگاه مصرف‌کننده را تؤاماً درک و تبلیغات خود را با پیام‌های خاص و مورد نظر مخاطبان‌شان مناسب‌سازی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of sports brand advertising on electroencephalographic changes and customers purchasing decision in neuromarketing

نویسندگان [English]

  • fatemeh abdavi
  • houriyeh dehghanpouri
University of Tabriz
چکیده [English]

The aim of study is investigate the effectiveness of sports brand advertising on electroencephalographic changes and purchasing decision among athletes (interested and uninterested) and non-athletes (interested and uninterested) in neuromarketing. In this study are discussed “Adidas sports brand advertising” as independent variable in this study, “Brainwave activity” and “purchasing decision” as the dependent variable. This research is applied in terms of purpose and is single blind. The general model for the study, composed the six main elements. The first step was the selection of subjects and sampling with the informed consent form to participate in the research project which includes the demographic information and information about the history of the disease. Part II included the researcher made questionnaire on attitudes toward the your brand favorite before seeing ads which includes 26 questions of 4 components: (the amount of consumer attention to ads, the advertising tools, operating practices, advertising and broadcast advertising time). The next step was record the brain waves of people by using the tool ProComp 2 before viewing the ad. The third stage was record the brain waves of people by using the tool ProComp 2 while viewing the ads. The fifth stage, was recorded their brainwave activity after watching the ad. The final phase was questionnaire researcher made of the effects of advertising on purchasing decision consists of 26 questions of 4 components: (the amount of consumer attention to ads, the advertising tools, operating practices, advertising and broadcast advertising time). The study population consisted of all University of Tabriz students, including athletes and non-athletes were interested and interested in the Adidas brand. The statistical sample were approximately 40 students (10 sportsmen interested, 10 non-athletic people interested, 10 athletes uninterested and 10 athletes uninterested, all right-handed, in the age category 35-20 years and no history of illness and surgery in the head) Athletes were of the students who were active at least in category of two. Information became to the quantitative data using the BioGraph Infiniti software and 16spss. Data analysis was performed using descriptive and inferential statistics. Kolmogorov – Smirnov Test was used for study normality of data distribution, and was used Paired t test, analysis of variance with repeated measures and the approach of Wilks Lambda to test the hypothesis. Results showed differences in the impact of advertising on the decision to buy in interested and uninterested groups. That is, advertising had an impact on the decision to buy in interested persons (athletes and nonathletes). The results showed different frequencies of brain activity before, during and after viewing the advertising in people interested and uninterested. This results consistent with findings of other research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising
  • sports brand
  • electroencephalographic
  • purchasing decision
  • customers
  • neuromarketing