ارائه و آزمون مدل همسویی سیاست‌های امنیت اطلاعات بازاریابی با برنامه سیستم‌های اطلاعات استراتژیک (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

همسویی سیاست­های امنیت اطلاعات بازاریابی با برنامه سیستم­های اطلاعات استراتژیک به­منظور حداکثر بهره­برداری از دارایی­های اطلاعاتی، توجه متخصصان این حوزه را به خود اختصاص داده است. از اینرو هدف پژوهش حاضر، دستیابی به مدلی است که ابعاد و مؤلفه­های همسویی سیاست­های امنیت اطلاعات بازاریابی با برنامه سیستم­های اطلاعات استراتژیک را تبیین کند. در این راستا ابتدا ابعاد و مؤلفه­های همسویی با استفاده از روش­های اسنادی، کتابخانه­ای و مرور ادبیات موضوع شناسایی شد و سپس مدلی مفهومی بر اساس روش دلفی به­دست آمد. این مدل شامل ابعاد مدیریت و راهبری، مشارکت، اطلاعات، معماری فناوری اطلاعات، و ارتباطات، هر کدام به ترتیب با 13، 6، 10، 4، و 6 مؤلفه است. در ادامه با بررسی روابط علت و معلولی میان ابعاد مدل با استفاده از روش دیمتل، مشخص شد که مدیریت و راهبری، معماری فناوری اطلاعات و مشارکت، ابعاد اثر­گذار یا علت­ها و ارتباطات و اطلاعات، ابعاد اثر­پذیر یا معلول­ها هستند. در پایان با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی، مدل آزمون شد و راهکارهایی برای ارتقاء میزان همسویی سیاست­های امنیت اطلاعات بازاریابی با برنامه سیستم­های اطلاعات استراتژیک ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing and Testing the Model of Aligning the Marketing Information Security Policy with Strategic Information Systems Plan (Case Study: Ferdowsi University of Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Olfat Ganji Bidmeshk
  • Seyed Amin Hosseini Seno
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Experts have increasingly noticed the necessity of aligning marketing information security policy with strategic information systems plan to enhance the utilization of information assets. Therefore, this study aimed to provide a model to explain the dimensions and components of aligning the marketing information security policy with strategic information systems plan. In this regard, dimensions and components of the alignment were extracted using the documents, libraries and previous literature and then a conceptual model was obtained using the Delphi technique. The model included following dimensions: management and governance, participation, information, information technology architecture, and communication, each with 13, 6, 10, 4, and 6 components, respectively. Using the DEMATEL method, the causal relationships between the dimensions of the alignment model were studied. The results showed that the management and governance, IT architecture and participation are the cause dimensions and the communication and information are the effect dimensions. Finally, using confirmatory factor analysis, the model was tested and some suggestions were presented to enhance the degree of the alignment of marketing information security policy with strategic information systems plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information security policy
  • Marketing information
  • Strategic information systems plan
  • Delphi Technique
  • DEMATEL