ارزیابی معیارهای اعتبارسنجی توزیع‌کنندگان استیل در بازار ایران از منظر مشتریان

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه پیام نور واحد البرز

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی و شناسایی مهمترین معیارهای تعیین‌کننده در انتخاب توزیع‌کنندگان عمده از جانب مشتریان خرده‌فروش در بازار استیل ایران صورت گرفته است و شرکت توزیع‌کننده استیل آروین به عنوان مورد مطالعه در نظر گرفته شد. تحقیق از نوع پیمایشی بوده و برای جمع‌آوری داده‌، از پرسشنامه‌ای که به طور ترکیبی از منابع مختلف موجود در ادبیات طراحی شده، استفاده شد. نمونه 107 نفری از مشتریان خرده‌فروش شرکت توزیع کننده استیل آروین در شهر تهران انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آزمون‌های مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده شده و دو بسته نرم‌افزاری SPSS و LISREL به کار گرفته شدند. در مجموع نه معیار به عنوان اصلی‌ترین معیارهای انتخاب توزیع‌کننده از دیدگاه مشتریان شناسایی شد. این معیارها عبارتند از: «توان مدیریتی»، «توان بازاریابی»، «شدت روابط»، «توان لجستیکی»، «توان مالی»، «تسهیلات فیزیکی»، «پوشش بازار»، «خط محصول» و «شهرت» توزیع‌کننده. یافته‌های تحقیق نشان داد تأثیر «توان مدیریتی»، «توان بازاریابی»، «شدت روابط»، «توان لجستیکی»، «توان مالی»، «تسهیلات فیزیکی»، «پوشش بازار» و «شهرت» بر انتخاب توزیع‌کننده معنی‌دار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis Credit Rating Factors of Steel Distributors from Customer Perspective in Iran's Market

نویسندگان [English]

  • Alireza Bakhshizadeh
  • Alireza Bakhshizadeh 1
  • Asghar Moshabbaki 1
  • Fatemeh Eidi 2
1 Tarbiat Modares University
2 Payame Noor University-Alborz Branch
چکیده [English]

This study with aim of investigation and identification of most important determinant criteria in significant distributors selecting by retailer customers did in Iran steel market and Arvin steel distributor selected as case of study. This research is of survey type and for data collect, a questionnaire was developed from various sources in the literature, used. Sample of 107 customers of Arvin steel distributor in Tehran city was selected. Also, Structure Equation Modeling (SEM) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) and two software package "SPSS and LISREL" are used for analyzing the data. in total, nine variable "managerial capability", "marketing capability", "relationship intensity", "logistics capability", "financial capability", "physical facilities", "market cover", "product line" and "reputation" of distributor identified as main determinant factors in distributor selecting. Study findings show that the effect of "managerial capability", "marketing capability", "Relationship intensity", "Logistics capability", "financial capability", "Physical facilities", "Market cover" and "reputation" on distributor choice were statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation of Distributor Credit
  • D retailer
  • Steel Industry